Regulamin usług

Poniższe Warunki Umowy stanowią porozumienie pomiędzy tobą oraz Safe Claims Ltd w zakresie pomocy w odzyskaniu zwrotu ubezpieczenia PPI oraz opłat bankowych PBA.

Proszę uważnie przeczytać poniższe Warunki Umowy i upewnić się, że są właściwie zrozumiane przed podpisaniem Umowy.

 1.    Definicje

,,Korzyść’’ znaczy wszystkie niepieniężne korzyści w jakiejkolwiek formie, włączając, ale nie wykluczając wszystkich korzyści, które powstaną z powodu zrzeczenia się, odwołania, zredukowania, oszczędności, odliczenia lub przełożenia wszelkich pozostałych lub przyszłych pożyczek, odsetek, płatności kredytowych, premii, opłat lub innych odsetek lub opłat administracyjnych lub wszelkich innych oszczędności, nakłaniania, zniżek lub rabatów zaoferowanych w stosunku do wszelkich innych produktów lub usług zaoferowanych przez instytucje finansowe lub osoby powiązane z instytucją finansową.

„Roszczenie’’ oznacza roszczenie Klienta lub roszczenia w stosunku do banku w odniesieniu do sprzedanego w złej wierze produktu, w tym wypadku konta bankowego i produktów powiązanych z kontem bankowym.

,,Klient’’ oznacza ubezpieczającego/cych właściciela/li konta/kont, którego/ych dane są ustanowione w Pełnomocnictwie i który/którzy upoważnili Safe Claims Ltd do wykonania usługi w ich imieniu.

,,Firma” oznacza finansową instytucję i/lub osoby, do których Upoważnienie/Pełnomocnictwo się odnosi, będąc Firmą Ubezpieczeniową, Bankiem, Kasą Oszczędnościową udzielającą pożyczek hipotecznych. Firma wystawiająca karty kredytowe lub Doradca Finansowy lub jakakolwiek inna jednostka, która sprzedaje ubezpieczenia lub doradza Klientowi (włączając unikanie wątpliwości jakiegokolwiek pracownika, dyrektora, agentów, przedstawicieli i stowarzyszonych takich jednostek/podmiotów lub wszelkich innych jednostek i/lub wszelkich ich poprzedników).

,,Odszkodowanie’’ oznacza jakąkolwiek sumę wypłaconą lub wynagrodzoną w odniesieniu do roszczenia zgłoszonego przez nas w Państwa imieniu. To oznacza także ,,korzyści’’, odszkodowania, gesty dobrej woli, zwroty, zniżki, wszelkie redukcje pozostałej pożyczki do spłaty i/lub wszelkich odsetek lub odzyskanego kapitału.

W przypadki zmiany oferty w związku z apelacją zgodną z Warunkami Umowy i podczas jej trwania, wyższa kwota powinna być brana pod uwagę w celu skalkulowania kwoty odszkodowania.

,,Opłata’’ oznacza opłatę w wysokości 25%(PBA) lub 20% (PPI) z całej kwoty wypłaconego odszkodowania.

,,Pełnomocnictwo’’ oznacza list załączony do całego Pakietu Dokumentów wysłany do Firmy przez Klienta.

,,Usługi’’ oznaczają pracę, którą podejmiemy w Państwa imieniu w odniesieniu do Państwa roszczenia, włączając ocenę żywotności przygotowania, składania i negocjacji wobec Państwa roszczenia

i ustanawia się w szczególności w klauzuli 3.

,,Warunki’’ oznaczają te warunki i zasady.

,,Nas’’, ,,My’’ i ,, Nasz’’ oznacza Safe Claims Ltd

,,Pan/Pani’’ oraz ,,Państwo’’ oznacza Klienta/Klientów.

 1.    Czas Trwania:
 2.    Umowa obowiązuje od momentu podpisania jej przez Państwo i zwrotu tych Warunków Umowy do nas. Jeżeli nie będzie zakończona wcześniej w zgodzie z poniższą klauzulą 6, będzie obowiązywać do momentu gdy:
 3.    a) Odszkodowanie jest odzyskane dla Państwa przez nas i Państwo zapłacili naszą opłatę za usługę.
 4.    b) Otrzymali Państwo od nas informację pisemną, że naszym zdaniem, nie jest prawdopodobne, by Państwa roszczenie odniosło skutek pozytywny i w związku z tym Safe Claims Ltd odmówiło działania w Państwa imieniu w odniesieniu do roszczenia.
 5.    Wyrażamy zgodę na:
 6.    Sprawdzenie Państwa aplikacji o zwrot niesłusznie pobranych opłat za prowadzenie konta bankowego w Wielkiej Brytanii oraz ocenienia prawdopodobieństwa pozytywnego zakończenia sprawy.
 7.    Po sprawdzeniu Państwa aplikacji, mamy pełne prawo wydać opinię, iż Państwa sprawa ma małą szansę na pozytywne zakończenie. W takim wypadku możemy odmówić dalszej współpracy i reprezentowania Państwa roszczenia. Poinformujemy Państwa w takiej sytuacji pisemnie.
 8.    Jeżeli zaakceptujemy Państwa aplikację pozytywnie, potwierdzimy naszą decyzję pisemnie, przygotujemy oraz wyślemy Państwa roszczenie do banku, który sprzedał Państwu konto.
 9.    Będziemy współpracować z firmą i przeprowadzać sensowne dążenia do przeprowadzenia roszczenia.
 10.    Poinformujemy Państwa w krótkim czasie od rozpoczęcia sprawy o wszelkiej konieczności przedstawienia dodatkowych informacji lub dokumentów, których firma potrzebuje, aby zbadać podstawy Państwa roszczenia.
 11.    Poinformujemy Państwa pisemnie o wszelkich ofertach odszkodowania ustanowionych przez firmę.
 12.    Musimy otrzymać Państwa zgodę przed zaakceptowaniem lub odrzuceniem wszelkiej oferty lub odszkodowania przedstawionych przez bank.
 13.    Poinformujemy Państwa o wszelkich okolicznościach poza naszą kontrolą, które uniemożliwiłyby nam wykonanie usługi zawartej i sprecyzowanej w tej umowie.
 14.    Wyraża Pan/Pani zgodę na:
 15.    Wyznaczenie nas jako jedynego przedstawiciela do przeprowadzenia postępowania roszczeniowego w Państwa imieniu. To oznacza, że nie może Pan/Pani wyznaczyć innej osoby lub firmy do działania w Pana/Pani imieniu w odniesieniu do przedstawionego roszczenia, do chwili rozwiązania obowiązującej umowy z nami przez Pana/Panią.
 16.    Całkowite upoważnienie nas do reprezentowania sprawy w kontaktach z firmą w Państwa imieniu.
 17.    Przedstawienie prawdziwych i dokładnych informacji w związku z Państwa sprawą.
 18.    Przedstawienie kopii wszystkich dokumentów, które są w Państwa posiadaniu, a mają związek ze sprawą.
 19.    Szybką i sprawną odpowiedź, aby dostarczyć dodatkowe informacje w związku z roszczeniem lub przesłać dokumenty, które pomogą w postępie sprawy.
 20.    Wypłacenie naszego wynagrodzenia za usługę po wygranej sprawie.
 21.    Po otrzymaniu decyzji od Banku o pozytywnym rozpatrzeniu i zakończonym postępowaniu wystawiamy fakturę za usługę, którą zobowiązują się Państwo opłacić w ciągu 7 dni roboczych od daty wystawienia.
 22.    Opłaty
 23.   Nasza opłata za serwis to 25%(PBA) lub 20% (PPI) z całości zwróconego odszkodowania, które otrzymujemy w wyniku zakończonej sukcesem sprawy. Na przykład, jeśli odzyskamy £1,000 zwrotu PBA, nasze wynagrodzenie będzie wynosić £250 (odliczając podatek VAT) a suma z podatkiem to £300. Jeśli odzyskamy £1,000 zwrotu PPI, nasze wynagrodzenie będzie wynosić £200 (odliczając podatek VAT) a suma z podatkiem to £240.
 24.    Nie pobieramy żadnych opłat w wyniku negatywnego zakończenia sprawy ani też żadnych opłat wstępnych.
 25.    Nasza dewiza – Nie pobierania opłat wstępnych dotyczy tylko i wyłącznie wniosków składanych po raz pierwszy. Jeżeli kiedykolwiek składali Państwo podobną sprawę nasi konsultanci muszą być o tym poinformowani przed podpisaniem umowy. W przeciwnym razie rezerwujemy sobie prawo do nałożenia opłaty administracyjnej do 150 funtów (pokrywa ona koszty wysyłki pism, negocjacji z instytucjami finansowymi oraz czas specjalistów pracujących nad sprawą).
 26.    W momencie otrzymania odszkodowania od firmy, wyślemy Panu/Pani fakturę na kwotę równą 25% (w przypadku PBA)/20% (w przypadku PPI) plus podatek VAT z całkowitej kwoty zwróconego odszkodowania.
 27.    Nasza opłata musi być uregulowana w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania faktury – jest to tak zwany okres karencji. Jeśli opłata nie zostanie uregulowana w wyznaczonym terminie bez informacji bądź uzasadnienia opoźnienia, rezerwujemy sobie prawo do nałożenia stosownych opłat karnych.
 28.    Dajemy sobie pełne prawo do nałożenia na Pana/Panią dodatkowych opłat powstałych z dodatkowych kosztów, jakie mogą wyniknąć z prób odzyskania naszej opłaty za serwis, włączając w to odsetki w wysokości 2% rocznie ponad podstawową stopę oprocentowania ustanowioną przez Barclays Bank w przypadku nie otrzymania naszej opłaty za serwis na koniec okresu karencji opisanego w punkcie 5.4 wyżej.
 29.    Ja/my rozumiemy, że jeżeli bank użyje moich/naszych pieniędzy uzyskanych z dochodzonego roszczenia, aby zredukować istniejący dług powstały w wyniku udzielonej mi pożyczki/pożyczek i/lub używania karty/kart kredytowych, całkowita opłata wciąż będzie wypłacona Safe Claims Ltd za serwis.
 30.    Rozwiązanie Warunków Umowy przez Klienta
 31.    Mają Państwo 14 dni na odstąpienie od umowy bez jakichkolwiek konsekwencji I opłat.
 32.    Po upływie 14 dni umowa nadal może zostać przez Państwa zerwana jednak rezerwujemy sobie prawo do nałożenia stosownych opłat za zerwanie umowy.
 33.    Jeżeli zdecyduje się Pan/Pani na rozwiązanie umowy zgodnie z obowiązującą klauzulą 6.2, udzielamy  sobie prawa do nałożenia opłaty w wysokości 10 funtów brytyjskich za godzinę, aby pokryć nasze koszty powstałe w wyniku podjętych działań do daty danego nam wypowiedzenia, w celu odzyskania odszkodowania dla Pana/Pani w kwocie nie przekraczającej ogółem 150 funtów brytyjskich.
 34.    Jeżeli w czasie rozwiązania umowy według warunków z klauzuli 6.2, otrzymamy z banku informację o podtrzymaniu roszczenia lub ofertę odszkodowania, która została ustalona zgodnie z regulacjami Urzędu Regulującego Usługi Finansowe ( Financial Services Authority) lub według zasad ustanowionych przez Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich do spraw Finansowych (Financial Ombudsman Service), która to oferta została także przez nas zarekomendowana do Państwa akceptacji, w takiej sytuacji rezerwujemy sobie prawo do uzyskania naszej opłaty za serwis według warunków tej umowy.
 35.    Warunki Rozwiązania lub Zmiany niniejszej Umowy przez Safe Claims Ltd
 36.    Możemy rozwiązać to porozumienie, dając 14 dni pisemnego wypowiedzenia w następujących przypadkach:
 37.    a) Jesteśmy pewni, iż roszczenie nie ma żadnych szans na realizację.
 38.    b) Klient ma status bankruta.
 39.    c) Klient zawarł dobrowolne porozumienie z wierzycielami (Individual Voluntary Agreement-IVA status) lub jest w trakcie procedury ogłaszania bankructwa.
 40.    d) Klient przedstawił świadomie nieprawdziwe lub zwodnicze informacje, które miałyby na celu przyczynić się do pozytywnego rozpatrzenia roszczenia.
 41.    e) Klient nie odpowiedział w wymaganym czasie na dodatkowe niezbędne zapytania lub nie przedstawił dodatkowych informacji potrzebnych do przeprowadzenia sprawy.
 42.    f) Klient naruszył Warunki Umowy i nie zgłosił tego bezprawnego odstąpienia od umowy w ciągu wymaganych 14 dni od otrzymania pisemnej notyfikacji od nas o naruszeniu Warunków Umowy ze szczegółowym wyjaśnieniem, również Klient nie ustosunkował się do przedmiotu sprawy i nie podjął żadnych działań wyjaśniających naruszenie umowy.
 43.    Jeżeli mamy do czynienia z warunkami ustalonymi w klauzuli 7.3 poniżej, możemy zmienić warunki porozumienia między stronami, aby móc odzwierciedlić podwyższenie kosztów przeprowadzonej usługi dla Pana/Pani, by odzwierciedlić zmiany lub przewidywane zmiany opodatkowania.
 44.    Zawsze w ciągu 14 dni zobowiązujemy się do notyfikowania Panu/Pani pisemnie o wszelkich takich zmianach, zanim zostaną one wprowadzone w życie. Jeżeli proponowane zmiany nie zostaną zaakceptowane, może Pan/Pani odstąpić od niniejszej umowy bez żadnych kosztów lub opłat wynikających z tej umowy.
 45.    Ogólne Zasady Tej Umowy
 46.    To porozumienie jest regulowane przez procedury prawa w Anglii I Walii.
 47.    Możemy przekazać nasze prawa wynikające z tej umowy, dając uprzednio 30 dni pisemnego zawiadomienia o takim transferze. Klient ma pełne prawo odrzucenia transferu praw, wybierając Safe Claims Ltd, by dalej kontynuowali sprawę Klienta lub rozwiązując niniejszą umowę. Jeżeli Klient w tym wypadku wybierze opcję rozwiązania umowy, nie będą mu naliczane żadne opłaty wynikające z tej umowy.
 48.    Regulacje

Safe Claims Ltd jest regulowana przez CMR (Claim Management Regulator) w świetle zarządzania zwrotami odszkodowań. Nasz numer pozwolenia to FCA Authorised with reference number 832217, co może zostać zwerifikowane na stronie internetowej www.gov.uk/moj/cmr