REGULAMIN „POLECASZ-ZARABIASZ”

 1. Program „polecasz-zarabiasz” (zwany dalej Programem) organizowany jest przez Omni Claim z siedzibą w Office 24, 8-9 Rodney Road, Portsmouth PO4 8BF (zwany dalej Organizatorem).
 2. Celem Programu jest skuteczne polecanie Nowym Klientom usług firmy Omni Finaces.
 3. Zasady udziału w Programie określa niniejszy Regulamin.
 4. Pytania oraz wątpliwości związane z Programem można kierować drogą elektroniczną pod adres: [email protected]

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 1. Program przeznaczony jest dla wszystkich osób pełnoletnich, posiadających zdolność do czynności prawnych. Organizator nie ogranicza Programu terytorialnie.
 2. Udział w Programie jest dobrowolny.
 3. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w regulaminie jest nie obowiązkowe, ale niezbędne do wzięcia udziału w Programie.
 4. Aby uczestniczyć w Programie należy podać: imię i nazwisko, adres e-mail numer telefonu, aktualny adres korespondencyjny.
 5. Dane osobowe należy podać wypełniając formularz dostępny na stronie http://omniclaim.co.uk/pl/voucher, mailowo lub telefonicznie, kontaktując się pod numerem telefonu/adresem mailowym podanym na stronie http://omniclaim.co.uk.

ZASADY POLECEŃ KANDYDATÓW

 1. Warunkiem przystąpienia do programu jest podanie danych osobowych Osoby Polecanej (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) w formularzu dostępnym na stronie http://omniclaim.co.uk/pl/voucher, mailowo lub telefonicznie, kontaktując się pod numerem telefonu/adresem mailowym podanym na stronie http://omniclaim.co.uk.
 2. Wypełniając formularz Uczestnik oraz Osoba Poleca akceptuje regulamin i zobowiązuje się go przestrzegać. Uczestnik oraz Osoba Polecana wyraz również zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych oraz komunikowanie się drogą telefoniczną i mailową.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie lub nieprawidłowo wypełniony przez Uczestnika formularz zgłoszeniowy. Formularze wypełnione błędnie lub nieprawidłowo nie będą skutkowały przystąpieniem do programu.
 4. Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania.
 5. Ilość Osób Polecanych przez Uczestnika jest nieograniczona.
 6. Uczestnik ma prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich zmian, aktualizacji lub usunięcia poprzez pisemną prośbę skierowaną do Organizatora. Żądanie usunięcia danych osobowych równoznaczne jest z rezygnacją z uczestnictwa w programie.

ZASADY PRZYZNAWANIA GRATYFIKACJI ZA POLECENIE

 1. Gratyfikacją za polecenie Nowego Klienta jest przyznawana tylko w przypadku jeżeli Osoba Polecana skorzysta z usługi Organizatora, uzyska zwrot opłaty od banku brytyjskiego oraz opłaci fakturę za wykonaną usługę.
 2. Gratyfikacją za polecenie jest voucher do sklepu John Lewis o wartości 25 funtów.
 3. Uczestnik otrzyma voucher pocztą na wskazany przy zgłoszeniu adres korespondencyjny.
 4. W przypadku podania nieaktualnego adresu korespondencyjnego/ braku aktualizacji adresu po jego zmianie Organizator nie odpowiada za niedostarczone przez pocztę vouchery.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany warunków i zasad Programu będą podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora do wyglądu.
 2. Organizator może czasowo zawiesić realizację programu lub w dowolnym czasie zdecydować o zakończeniu Programu, informując jego Uczestników poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej Organizatora do wglądu.